Καταστατικό Ίδρυσης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία:

«ΤΡΙΑΙΝΑΣΤΗΡ – ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΚΩΝ »

 

 1. Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα.
 2. Άρθρο 1ο.
 3. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΤΡΙΑIΝΑΣΤΗΡ – ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ  ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΚΩΝ» με συγκεκομμένο τίτλο ΤΡΙΑΙΝΑΣΤΗΡ και με διακριτικό σήμα τον περιγεγραμμένο τριαιναστέρα.
 4. (Ξενόγλωσση απόδοση «Hellenic Association of Friends of Diving Parks» με συγκεκομμένο τίτλο “Tridentstar – HAFDiP” ή και μόνον “Tridentstar”).
 5. Έδρα του σωματείου θα είναι η Πόλη της Αθήνας και πρώτα γραφεία το επί της οδού Βαλαωρίτου αρ. 9 διαμέρισμα, ή όποιο άλλο αποφασισθεί στο Μέλλον από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Αλλαγή των Γραφείων δεν συνιστά ούτε απαιτεί τροποποίηση του παρόντος.

 

 1. Σκοπός.
 2. Άρθρο 2ο.
 3. Το Σωματείο έχει χαρακτήρα και σκοπό μή κερδοσκοπικό.
 4. Σκοπός του σωματείου είναι:
 5. Η προώθηση, διάδοση, ανάπτυξη και υποστήριξη του θεσμού των Καταδυτικών Πάρκων ιδίως στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
 6. Η διαρκής έρευνα και βελτίωση των τεχνικών, κανόνων και μεθόδων δημιουργίας, οργάνωσης και λειτουργίας των Καταδυτικών Πάρκων.
 7. Η αποκατάσταση, προστασία, εξασφάλιση της βιωσιμότητας, διατήρηση και περιφρούρηση του θαλάσσιου και εν γένει υποβρύχιου, παραθαλάσσιου και παρόχθιου φυσικού, πολιτιστικού και αρχαιολογικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσω του θεσμού των Καταδυτικών Πάρκων και η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού και των Αρχών περί αυτών.
 8. Η διάδοση και προώθηση των καταδύσεων και της εν γένει υποβρύχιας δραστηριότητας, ιδίως σέ σχέση με τον θεσμό των Καταδυτικών Πάρκων και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των Αρχών σχετικά με τον τομέα αυτόν.
 9. Η σύμπραξη με τρίτα πρόσωπα και Αρχές και η ανάληψη ή με οποιονδήποτε τρόπο συμμέτοχή σέ κάθε είδους Κρατικά, Ευρωπαϊκά, ιδιωτικά ή άλλα προγράμματα κάθε μορφής για την επίτευξη των σκοπών, πού αναφέρονται στο παρόν.
 10. Η διοργάνωση ερευνών, συνεδρίων, σεμιναρίων, πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων κάθε μορφής καθώς και η έκδοση, προώθηση και εν γένει δημοσίευση βιβλίων, περιοδικών και εν γένει εντύπων ή ακουστικών ή τηλεοπτικών έργων κάθε μορφής σέ σχέση με τα Καταδυτικά Πάρκα και τις καταδύσεις και την εν γένει υποβρύχια δραστηριότητα και το περιβάλλον ή πρός όφελος αυτών.
 11. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και κάθε είδους προγραμμάτων σχετικών με τα οριζόμενα στο παρόν.
 12. Η ανάπτυξη σχέσεων και η συνεργασία με ειδικευμένους επιστήμονες Έλληνες και αλλοδαπούς και η συμμέτοχή σε ημεδαπά σωματεία, ομοσπονδίες, εταιρείες και άλλους ανάλογους ημεδαπούς ή και αλλοδαπούς φορείς πρός εκπλήρωση των σκοπών, πού αναφέρονται στο παρόν.
 13. Η ίδρυση υποκαταστημάτων και σε άλλα μέρη εντός και εκτός Ελλάδας.
 14. Η προώθηση, αρωγή, υπεράσπιση και προστασία, διοικητική, δικαστική ή άλλη των δικαιωμάτων και συμφερόντων του συνόλου και κάθε ενός από τα μέλη, των Καταδυτικών Πάρκων, αλλά και των εν γένει ζητημάτων πού κατά το παρόν αφορούν αυτά και η απόκρουση των πάσης φύσεως προσβολών και κινδύνων, πού τα απειλούν. Η εν λόγω δραστηριότητα ασκείται, μεταξύ άλλων, με παραστάσεις πρός την Διοίκηση, συμμέτοχή σέ φορείς ή όργανα, κρατικά ή μή, με την διεξαγωγή δικών ή εν γένει συμμέτοχή σέ αυτές, με την παροχή οικονομικής και ηθικής στήριξης, όπου παρίσταται ανάγκη.
 15. Κάθε ενέργεια και κάθε μέσο που αποσκοπεί στην προώθηση των σκοπών του σωματείου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

 

 1. Άρθρο 3ο.
 2. Το σωματείο εξακολουθεί να υφίσταται εφόσον τα τακτικά του μέλη δεν είναι λιγότερα από δέκα (10).

 

 1. Άρθρο 4ο.
 2. Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, που διέπεται από τις διατάξεις της σωματειακής νομοθεσίας και του καταστατικού. Επέμβαση άλλου σωματείου και αντίθετη με την βούληση του Σωματείου στην αυτονομία αυτή, ανεξάρτητα από το βαθμό του, ή τρίτου, δεν γίνεται αποδεκτή και υποχρεωτικά απορρίπτεται από τα όργανα, εφόσον δεν στηρίζεται στο νόμο.

 

 1. Μέλη-Όροι εισόδου.
 2. Άρθρο 5ο.
 3. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα.
 4. Οι υποβάλλοντες αίτηση εγγραφής στο Σωματείο θεωρούνται δόκιμα μέλη, μέχρις ότου γίνει δεκτή αίτησή τους να γίνουν τακτικά μέλη και μέχρις ότου αποκτήσουν την ιδιότητα αυτή.
 5. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι, Έλληνες και αλλοδαποί, οπουδήποτε και αν διαμένουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Για την εγγραφή τους απαιτείται διάνυση πέντε ετών από της εγγραφής τους ως δόκιμων μελών, πλήρης εκπλήρωση των οικονομικών τους και άλλων εκ του παρόντος υποχρεώσεων και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δικαιούται να συντμήσει την προθεσμία εγγραφής κατά την κρίση του.
 6. Επίτιμα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης τριών τουλάχιστον τακτικών μελών και έγκριση του Προέδρου του Σωματείου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διακρίνονται για την εξαιρετική προσφορά τους σε τομείς που σχετίζονται με τους σκοπούς του σωματείου ή που, αν και μη μέλη του σωματείου, έχουν υποστηρίξει την ύπαρξή του και τις προσπάθειές του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίση του τα επίτιμα μέλη δύνανται να απαλλάσσονται των οικονομικών εκ του παρόντος υποχρεώσεων τους εν όλω ή εν μέρει.

 

 1. Όροι αποχώρησης.
 2. Άρθρο 6ο.
 3. Κάθε μέλος του σωματείου έχει το δικαίωμα, μετά από δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να αποχωρεί οποτεδήποτε από το σωματείο. Η περί αποχωρήσεως δήλωση πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τυχόν δε καταβληθείσες συνδρομές δεν επιστρέφονται στον αποχωρώντα. Το αποχωρών μέλος δεν έχει καμμία αξίωση επί της τυχόν περιουσίας του σωματείου ή άλλη.

 

 1. Όροι αποβολής.
 2. Άρθρο 7ο.
 3. Κάθε μέλος, το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του σωματείου ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την δέουσα αξιοπρέπεια και ευθύνη του προς το Σωματείο, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του Προέδρου. Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίησή της. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται οριστικά για την διαγραφή του μέλους με απλή πλειοψηφία.

 

 1. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις μελών.
 2. Άρθρο 8ο.
 3. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην προκαταβολή ποσού € 1.000 για την εγγραφή τους στο σωματείο και ποσού € 1.000 για την ετήσια συνδρομή προς αυτό. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει την εν όλω ή εν μέρει εξαίρεση  των ιδρυτικών μελών από την ως άνω καταβολή καθώς και την αναπροσαρμογή των άνω ποσών. Τυχόν πρόσθετες εισφορές μπορούν να αποφασίζονται μόνο από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των δύο τρίτων.

 

 1. Άρθρο 9ο.
 2. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:
 3. -να καταβάλουν τακτικά τις προς το σωματείο εισφορές τους,
 4. -να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις,
 5. -να υποστηρίζουν ενεργά την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και
 6. -να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και στους κανονισμούς του σωματείου.

 

 1. Άρθρο 10ο.
 2. Τα τακτικά μέλη, που συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν οφείλουν εισφορές, δικαιούνται
 3. -να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις,
 4. -να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις για κάθε θέμα που τίθεται προς ψήφιση και αφορά τους σκοπούς του Σωματείου,
 5. -να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των οργάνων του Σωματείου και
 6. -να κάνουν χρήση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και εν γένει παροχών του Σωματείου.

 

 1. Άρθρο 11ο.
 2. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση ως αντιπρόσωποι του Σωματείου για την συμμέτοχή τους στη συνέλευση και την εκλογή στη διοίκηση των Ενώσεων ή των Ομοσπονδιών στις οποίες το Σωματείο είναι μέλος, εφόσον συμπλήρωσαν διετία ως τακτικά μέλη του Σωματείου και διαμένουν μόνιμα κατά την τελευταία διετία στην περιοχή της έδρας του, εκτός αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει. Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορούν με απόφασή του να αίρονται εν όλω ή εν μέρει ως πρός τα υπογράφοντα το παρόν ιδρυτικά μέλη.

 

 1. Άρθρο 12ο.
 2. Πόροι Σωματείου.
 3. Πόροι του Σωματείου είναι:
 4. α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών.
 5. β) Οι χορηγίες ή έκτακτες ενισχύσεις των μελών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
 6. γ) Οι επιχορηγήσεις του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Αρχών, Φορέων ή τρίτων και τα έσοδα από ανάληψη δημόσιων, ευρωπαϊκών ή ιδιωτικών προγραμμάτων ή έργων ή από συμμέτοχή σε αυτά.
 7. δ) Οι Δωρεές ή τα Κληροδοτήματα εφόσον δεν δίνονται υπό όρο ή τρόπο ώστε να υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες που αντίκεινται στον σκοπό του.
 8. ε) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
 9. Η περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 10. Η διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου γίνεται μόνο υπέρ των σκοπών του και έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά του.
 11. Το Σωματείο απαγορεύεται να διανέμει κέρδη στα μέλη του.

 

 

 1. Άρθρο 13ο.
 2. Διοίκηση.
 3. Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Στεγαστή – Τελετάρχη και Έφορο Δραστηριοτήτων. Εκλέγονται και πέντε ακόμη μέλη, που αναπληρώνουν τους ως άνω όταν απουσιάζουν για λόγους ασθενείας ή για άλλη δικαιολογημένη αιτία. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα με παρόντα τρία μέλη. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μελών του Δ.Σ. λόγω αποχώρησης, θανάτου, ανικανότητας ή και για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον παραμένουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί κανονικά και αποφασίζει έγκυρα.

 

 1. Άρθρο 14ο.
 2. Μέσα σε (10) δέκα, το αργότερο, ημέρες από την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του: α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) τον Γενικό Γραμματέα δ) τον ταμία και ε) τον Στεγαστή – Τελετάρχη και Έφορο Δραστηριοτήτων. Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 3. Οι αποφάσεις του παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη του και η εγκυρότητα των αποφάσεών του δεν επηρεάζεται ακόμη και αν εκλείψουν μέχρι και δύο από τα μέλη του.

 

 1. Άρθρο 15ο.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά στη διοίκηση του Σωματείου και στη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν εγγράφως άλλα μέλη για την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Τα μέλη μπορούν να αμείβονται για τις τυχόν υπηρεσίες τους προς το Σωματείο, όχι όμως για την ενάσκηση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Άρθρο 16ο.
 2. Εκλείπον ή επανειλημμένα αδρανόν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο με πρόσωπο της επιλογής του τελευταίου μέχρι τις επόμενες Αρχαιρεσίες.

 

 1. Άρθρο 17ο.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση που μέλος του Σωματείου υποπέσει σε τυχόν παράπτωμα, να επιβάλει ανάλογα, τις παρακάτω ποινές:
 3. -Έγγραφη παρατήρηση,
 4. -Αυστηρή έγγραφη επίπληξη,
 5. -Απαγόρευση συμμέτοχής στις εκδηλώσεις του Σωματείου,
 6. -Προσωρινή διαγραφή και
 7. -Οριστική διαγραφή.
 8. Σαν παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που αντιβαίνει στους σκοπούς του σωματείου. Κανένας δεν μπορεί να τιμωρηθεί χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί καλούμενος πρό τριημέρου, εκτός αν δεν προσέλθει. Η απολογία δίνεται αυτοπροσώπως από τον απολογούμενο και προφορικά ενώ συντάσσεται πρακτικό από τον γραμματέα.

 

 1. Άρθρο 18ο.
 2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, εκτός αν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύξει πρόωρες αρχαιρεσιακές εκλογές κατά την κρίση του.

 

 1. Άρθρο 19ο.
 2. Επί μέρους Όργανα. Τίτλοι.
 3. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να δημιουργούνται επί μέρους όργανα και επιτροπές του σωματείου, με συμβουλευτική αρμοδιότητα, για ειδικά επί μέρους θέματα ή δραστηριότητες καθώς και να απονέμονται τίτλοι κατά την κρίση του ΔΣ.

 

 1. Καθήκοντα Οργάνων Διοίκησης.
 2. Άρθρο 20ο.
 3. Α) Ο Πρόεδρος
 4. -Ο Πρόεδρος αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο, εφόσον κωλύεται, εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε αρχής, και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο για τις ανωτέρω πράξεις.
 5. -Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. -Συγκαλεί έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει την υποχρέωση να το συγκαλεί και έκτακτα, εφόσον δύο από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως.
 7. -Υπογράφει τα πρακτικά.
 8. -Επιβλέπει την διαχείριση του ταμία κάθε φορά, που κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο. Δίνει εντολές στον ταμία σχετικά με κάθε δαπάνη, έπειτα από απόφαση κάθε φορά του Διοικητικού Συμβουλίου και προσυπογράφει με τον ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης.
 9. -Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου.
 10. -Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών του Σωματείου, των αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του Σωματείου ακόμα και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν από την αναβολή κινδυνεύουν τα συμφέροντα του σωματείου. Γενικά, φροντίζει για την προαγωγή και ανάπτυξη του Σωματείου.
 11. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτόν ο Γενικός Γραμματέας.
 12. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αναθέτει αρμοδιότητές του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Β) Ο Γενικός Γραμματέας.
 2. -Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. -Διευθύνει τα γραφεία και προΐσταται του προσωπικού του Σωματείου.
 4. -Συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. -Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του σωματείου.
 6. -Τηρεί το Μητρώο των μελών, τα αρχεία του Σωματείου, το πρωτόκολλο κ.λ.π. και
 7. -Φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου.
 8. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά όποιος ορισθεί μεταξύ των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Γ) Ο Ταμίας.
 2. Ο Ταμίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης των συνδρομών των μελών και των άλλων εσόδων του Σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές.
 3. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών υπογράφει και ο Πρόεδρος.
 4. Είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο το Ταμείο του Σωματείου όποτε του ζητηθεί.
 5. Μέριμνα για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο για τις καθυστερούμενες εισφορές.
 6. Ο Ταμίας με τον Πρόεδρο έχουν το δικαίωμα, να κάνουν ανάληψη από τις τυχόν καταθέσεις του Σωματείου σέ οποιαδήποτε τράπεζα ή εν γένει λογαριασμό ή από οποιονδήποτε τρίτον.

 

 1. Δ) Ο Στεγαστής – Τελετάρχης και Έφορος Δραστηριοτήτων.
 2. Ο Στεγαστής – Τελετάρχης και Έφορος Δραστηριοτήτων υπόκειται στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου και:
 3. -Μεριμνά για την στέγαση και εύρυθμη λειτουργία της στέγης του Σωματείου.
 4. -Μεριμνά για την αποτελεσματική οργάνωση και εκτέλεση των συνεδριάσεων των οργάνων, των εκδηλώσεων και των εν γένει Δραστηριοτήτων του Σωματείου.

 

 1. Ε) Ελεγκτική Επιτροπή.
 2. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται μεταξύ των μελών του σωματείου κατά την ίδια ημέρα και κατά τις ίδιες διατυπώσεις που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συγγενεύουν μέχρι δεύτερου βαθμού με αυτά. Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση.
 3. Η θητεία της είναι πενταετής, όπως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα τρία της μέλη.

 

 1. Γενικές Συνελεύσεις.
 2. Άρθρο 21ο.
 3. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά μία φορά ανά έτος και έκτακτα κάθε φορά που το αποφασίζει ο Πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει εγγράφως το (1/2) ένα πέμπτο των ταμειακώς εντάξει μελών. Οι αιτούντες τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει στην αίτησή τους να αναγράφουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.
 4. H Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Εκλέγει κάθε πέντε χρόνια την διοίκηση του σωματείου και την ελεγκτική επιτροπή και εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της Διοικήσεως.
 5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και χωρίς νέα πρόσκληση. Η δεύτερη Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
 6. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και αποστέλλεται στα μέλη ταχυδρομικώς δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της  Συνέλευσης. Σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι προσκλήσεις στέλνονται στα μέλη πριν από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες.
 7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.
 8. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος άλλως ο Αντιπρόεδρος, άλλως ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Τέλος, η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου.

 

 1. Διάλυση.
 2. Άρθρο 22ο.
 3. Το σωματείο διαλύεται:
 4. -Εάν ο σκοπός του καταστεί ανέφικτος.
 5. -Εάν υφίσταται σπουδαίος λόγος.
 6. -Εάν το αποφασίσουν από κοινού όλα τα μέλη.
 7. Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου, τα τυχόν δημιουργούμενα κεφάλαιά του, που θα αποτελούν την περιουσία του, θα χορηγηθούν ως δωρεά για αγαθοεργείς σκοπούς κατά την κρίση των εκκαθαριστών του, εκτός εάν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η περιουσία του διαλυθέντος σωματείου περιέλθει σε άλλα νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

 

 1. Γενικές Διατάξεις.
 2. Άρθρο 23ο.
 3. Το σωματείο έχει σφραγίδα, που φέρει τις λέξεις πού απαρτίζουν την επωνυμία του και περιγεγραμμένο τριαιναστέρα.

 

 1. Άρθρο 24ο.
 2. Η λογιστική χρονιά αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

 

 1. Άρθρο 25ο.
 2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και για την διάλυση του σωματείου, με υποχρεωτική παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 

 1. Άρθρο 26ο.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς με τους οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του σωματείου. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού αυτού.

 

 1. Άρθρο 27ο.
 2. Οι αρμοδιότητες του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται και μεταβάλλονται από τον Πρόεδρο του, ως οποίος ορίζεται ο πρώτος των ιδρυτών του Σωματείου.

 

 1. Άρθρο 28ο.
 2. Η πρώτη, μετά την νόμιμη σύσταση του σωματείου, Γενική Συνέλευση των μελών θα γίνει, με ευθύνη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και το αργότερο εντός του χρόνου θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες, που ορίζονται για σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

 1. Άρθρο 29ο.
 2. Το παρόν καταστατικό, που περιέχει 29 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.